เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสำหรับครู Information and Communication Technology for Teachers

วันอังคารที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2557

ประวัติส่วนตัวนางสาวภัทราภรณ์  ลิ้มประสาท
ชื่อเล่น เร
วิชาเอก คบ.1 ภาษาอังกฤษ  หมู่ 1
รหัสนักศึกษา  564102061
เกิดวันที่ 10 พฤศจิกายน 2537
กรุ๊ปเลือด โอ
จบการศึกษาจาก โรงเรียนสวนผึ้งวิทยา


Animated Blinking Gingerbread Man